Today is
 

name Hitch Ball

name Hitch Ball

name Hitch Ball

standard trailer balls
stock no.
ball size shank dia shank length lift trailer gvr
ls-178-a
1-7/8
3/4
1-3/4
standard
2000 lbs
ls-178-b
1-7/8
3/4
2
standard
2000 lbs
ls-178-c
1-7/8
3/4
2-1/8
standard
2000 lbs
ls-178-d
1-7/8
3/4
2-1/2
standard
2000 lbs
ls-178-e
1-7/8
1
2-1/8
standard
5000 lbs
ls-200-a
2
3/4
1-3/4
standard
3500 lbs
ls-200-b
2
3/4
2
standard
3500 lbs
ls-200-c
2
1
2
standard
6000 lbs
ls-200-d
2
1
2-1/8
standard
6000 lbs
ls-200-e
2
1
2-1/2
standard
6000 lbs
ls-516-a
2-5/16
1
2
standard
6000 lbs
ls-516-b
2-5/16
1
2-1/2
standard
6000 lbs
ls-516-c
2-5/16
1-1/4
2
standard
10000 lbs
ls-516-d
2-5/16
1-1/4
2-1/2
standard
10000 lbs
short shank trailer ball
stock no.
ball size
shank dia
shank length
lift
trailer gvr
ls-s178-a
1-7/8
1
8mm
standard
ls-s200-a
2
1
8mm
standard
ls-s516-a
2-5/16
1
8mm
standard
long shank trailer ball
stock no.
ball size
shank dia
shank length
lift
trailer gvr
ls-l178-a
1-7/8
3/4
2-3/4
standard
2000 lbs
ls-l178-b
1-7/8
3/4
3-3/8
standard
2000 lbs
ls-l178-c
1-7/8
1
2-3/4
standard
5000 lbs
ls-l178-d
1-7/8
1
3-3/8
standard
5000 lbs
ls-l200-a
2
3/4
2-3/4
standard
3500 lbs
ls-l200-b
2
3/4
3-3/8
standard
3500 lbs
ls-l200-c
2
1
2-3/4
standard
6000 lbs
ls-l200-d
2
1
3-3/8
standard
6000 lbs
ls-l516-a
2-5/16
1-1/4
2-3/4
standard
10000 lbs
ls-l516-b
2-5/16
1-1/4
3
standard
10000 lbs
internal thread trailer ball
stock no.
ball size
shank dia
shank length
lift
trailer gvr
ls-it178-a 1-7/8 3/4 -
standard
2000 lbs
ls-it200-a 2 3/4 -
standard
3500 lbs
australisan standard trailer ball
stock no.
ball size
shank dia
shank length
lift
trailer gvr
ls-500-a
50mm
7/8
60mm
standard
3.5t